Kauno miesto liaudies švietimo skyriaus vedėjo 1963 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 23 Vilijampolės mikrorajone įsteigtas vaikų lopšelis-darželis Nr. 59.

          Kauno miesto tarybos 1997 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. 36 suteiktas lopšelio-darželio "Vilnelė" pavadinimas.
 
Grupių skaičius – 6
1 lopšelio (2-3 m. vaikams)
5 darželio (3-6 m. vaikams)
priešmokyklinio amžiaus vaikai ugdomi ikimokyklinėje grupėje pagal priešmokyklinio ugdymo programą
 
Grupių darbo laikas
Įstaiga dirba penkias dienas per savaitę
1 grupė – nuo 7-19 val.
5 grupės – nuo 7.30-18 val.
 
Vietų skaičius  – 115
Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu (Nr. 35-521, 2016-10-14) vaikų skaičius padidintas 14 vietų. 
 
    Lopšelis-darželis ,,Vilnelė" yra Kauno miesto savivaldybės neformaliojo švietimo įstaiga. Teikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas vaikams nuo 1,5 iki 7 metų bei pagalbą specialiųjų poreikių vaikams su kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimais. Ugdymo procesas organizuojamas pagal individualią Lopšelio-darželio "Vilnelė" ikimokyklinio ugdymo programą (2007 m., atnaujinta 2014 m.) ir Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą (2015).
    Lopšelyje-darželyje "Vilnelė" dirba auklėtojos, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, muzikos pedagogas, logopedas, socialinis pedagogas, neformaliojo ugdymo (kūno kultūra) mokytojas. Visi pedagogai ir vadovai yra įgiję ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos specialybę, dauguma turi aukštąjį išsilavinimą, vadovai turi edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį.
      Vadovaujamės visuminio vaiko ugdymo(si) idėja. Ikimokykliniame amžiuje išryškėja vaikų gabumai, todėl stengiamės išnaudoti šį amžiaus tarpsnį kuo tikslingesnei vaiko gebėjimų plėtotei ir sklaidai. Mūsų ugdytiniai yra nuolatiniai įvairių miesto renginių (konkursų, festivalių, sporto varžybų ir kt.) dalyviai ir laureatai.
    Pedagoginė bendruomenė turi didelę vaidybinės veiklos integravimo į ugdymo procesą patirtį. Drama, anot žymaus pedagogo ir psichologo L.Vygotskio, inspiruoja visas kitas vaiko veiklas, nes yra artimiausia pagrindinei vaiko veiklai – žaidimui. Įstaigos pedagogų patirtis, vaikų pasiekimų rezultatai patvirtino ugdymo drama naudą visų vaiko kompetencijų ugdymui, o ypač rišliajai kalbai, vaizduotei, socialiniams įgūdžiams, kūrybiškumui. Turime sukaupę didelę teatro lėlių bei kitų teatro atributų kolekciją. Pedagogai taiko kai kuriuos terapinio ugdymo metodus (meno terapiją, psichodramos elementus, vaizduotės pratybas, jogą, ir kt.), kurie stiprina vidines vaiko galias, padeda atsipalaiduoti, išmokti įveikti sunkumus. Šios veiklos gerąją patirtį jie skleidžia miesto metodiniuose renginiuose, konferencijose, projektuose, parodose.
    Nuo 2009 m. ugdymo procesas yra praturtinamas Reggio Emilia ugdymo sistemos  elementais.
 
    Edukacinei veiklai pritaikytos grupių, salės patalpos, logopedo kabinetas, dailės studija, interaktyvusis kambarys, lauko aikštelių aplinka, poilsiui įrengti atskiri miegamieji.