object1120833074

 

          Kauno miesto liaudies švietimo skyriaus vedėjo 1963 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 23 Vilijampolės mikrorajone įsteigtas vaikų lopšelis-darželis Nr. 59.

          Kauno miesto tarybos 1997 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. 36 suteiktas lopšelio-darželio "Vilnelė" pavadinimas.
 
Grupių skaičius – 6
1 lopšelio (2-3 m. vaikams)
5 darželio (3-6 m. vaikams)
priešmokyklinio amžiaus vaikai ugdomi ikimokyklinėje grupėje pagal priešmokyklinio ugdymo programą
 
Grupių darbo laikas
Įstaiga dirba penkias dienas per savaitę
1 grupė – nuo 7-19 val.
5 grupės – nuo 7.30-18 val.
 
Vietų skaičius  – 115
Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu (Nr. 35-521, 2016-10-14) vaikų skaičius padidintas 14 vietų. 
 
    Lopšelis-darželis ,,Vilnelė" yra Kauno miesto savivaldybės neformaliojo švietimo įstaiga. Teikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas vaikams nuo 1,5 iki 7 metų bei pagalbą specialiųjų poreikių vaikams su kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimais. Ugdymo procesas organizuojamas pagal individualią Lopšelio-darželio "Vilnelė" ikimokyklinio ugdymo programą (2007 m., atnaujinta 2014 m.) ir Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą (2015).
    Lopšelyje-darželyje "Vilnelė" dirba auklėtojos, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, dailės pedagogas, muzikos pedagogas, logopedas, socialinis pedagogas, neformaliojo ugdymo (kūno kultūra) mokytojas. Visi pedagogai ir vadovai yra įgiję ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos specialybę, dauguma turi aukštąjį išsilavinimą, vadovai turi edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį.
    Vadovaujamės visuminio vaiko ugdymo(si) idėja, kai visų kompetencijų ugdymui skiriams vienodas dėmesys, o ugdymosi rezultatai vienodai svarbūs kaip ir prasmingos bei malonios gyvenimo patirtys įstaigoje. Pagrindinės vaikų ugdymosi formos yra žaidimas ir patirtinis ugdymasis, todėl didelį dėmesį skirime vidaus ir lauko aplinkos kūrimui, atnaujinimui, pritaikymui vis įvairesnėms ugdymosi formoms. Edukacinei veiklai pritaikytos grupių, salės patalpos, logopedo kabinetas, dailės studija, interaktyvusis kambarys, lauko aikštelių aplinka, poilsiui įrengti atskiri miegamieji.Nuo 2009 m. ugdymo procesas yra praturtinamas Reggio Emilia ugdymo sistemos elementais. Esame sukūrę gerą IT bazę, įsigiję inovatyvių ugdymo priemonių, padedančių sudominti ugdytinius ir pasiekti geresnių ugdymosi rezultatų. 
       Ikimokyklinime amžiuje išryškėja vaikų gabumai, todėl stengiamės išnaudoti šį amžiaus tarpsnį kuo tikslingesnei vaiko gebėjimų plėtotei ir sklaidai. Mūsų ugdytiniai yra nuolatiniai įvairių miesto renginių (konkursų, festivalių, sporto varžybų ir kt.) dalyviai ir laureatai.
    Pedagoginė bendruomenė turi didelę vaidybinės veiklos integravimo į ugdymo procesą patirtį. Turime sukaupę didelę teatro lėlių bei kitų teatro atributų kolekciją. Pedagogai taiko kai kuriuos terapinio ugdymo metodus (meno terapiją, psichodramos elementus, vaizduotės pratybas, jogą, ir kt.), kurie stiprina vidines vaiko galias, padeda atsipalaiduoti, išmokti įveikti sunkumus. 
   XXI amžius kelia iššūkius žmogaus gebėjimui greitai prisitaikyti prie kintančios aplinkos ir didelių informacijos srautų, todėl ypač svarbūs tampa vaikų socialiniai-emociniai gebėjimai – teigiamas savęs ir kitų vertinimas, savo galimybių pažinimas, empatija, gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti. Įstaigoje nuolat įgyvendinamos socialinių gebėjimų ugdymo programos, organizuojami projektai.