object1120833074

INFORMACIJA APIE LAISVAS DARBO VIETAS

Įstaigos pavadinimas
KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „VILNELĖ“
Pareigos
Direktoriaus pavaduotojas(a) ūkiui – darbo krūvis 1 etato.

Darbo sutartis terminuota nuo 2023 . balandžio 3 d. iki grįš darbuotojas iš vaiko priežiūros atostogų.

Darbo vieta
Kauno lopšelis-darželis „Vilnelė“
Vytenio g. 8, Kaunas
Reikalavimai
1. Pareigybės lygis – A2.

2. Pareigybė reikalinga planuoti, organizuoti ūkinę veiklą, vadovauti nepedagoginiam personalui, rūpintis jam priskirtų materialinių vertybių saugumu ir atnaujinimu, lopšelio-darželio patalpų ir teritorijos švara ir saugumu.

3. Pavaduotojas (a) privalo:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

3.2. gerai mokėti lietuvių kalbą;

3.3. mokėti dirbti kompiuteriu;

3.4. gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti, dirbant komandoje laikytis demokratinių, savitarpio pagarbos ir pagalbos santykių ir bendravimo normų;

3.5. mokėti planuoti ir organizuoti lopšelio-darželio ūkinę veiklą;

3.6. privalo žinoti priešgaisrinės saugos, darbų saugos, elektrosaugos, civilinės saugos reikalavimus;

3.7. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančių biudžetinės įstaigos ūkinę veiklą, darbo santykius, viešųjų pirkimų įstatymą, orientuotis kainų ir prekių rinkoje.

 

Funkcijos
4. Funkcijos:

4.1. organizuoja lopšelio-darželio ūkinę veiklą ir atsako už bendrą ūkio būklę;

4.2. organizuoja lopšelio-darželio nepedagoginio personalo darbą, aprūpina juos reikiamais darbo įrankiais, medžiagomis bei apsauginėmis darbo priemonėmis, vykdo jų darbo kontrolę;

4.3. vykdo lopšelio-darželio teritorijos, pastatų ir patalpų, baldų, inventoriaus priežiūrą, pildo atitinkamus dokumentus. Organizuoja patalpų remonto darbus ir inventoriaus remontą, tinkamai paruošia patalpas naujų mokslo metų pradžiai.

4.4. kontroliuoja statybos/remonto darbų kokybę ir eigą, vykdo priėmimą pagal atitinkamus darbų priėmimo aktus;

4.5. vykdo sanitarinę ir higieninę lopšelio-darželio patalpų, vidaus ir lauko aplinkos priežiūrą;

4.6. veda instruktažus saugaus darbo klausimais lopšelio-darželio personalui;

4.7. pildo ugdytinių nelaimingų atsitikimų įstaigoje ir darbuotojų įvykių darbe, nelaimingų atsitikimų darbe, nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo dokumentus;

4.8. organizuoja priešgaisrinę saugą, civilinę saugą lopšelyje-darželyje bei tvarko reikiamus dokumentus. Užtikrina priešgaisrinės saugos inventoriaus veiksmingumą ir tvarkingumą.

4.9. tikrina apšvietimo, šildymo, vėdinimo, kanalizacijos, vandentiekio ir kitų lopšelyje-darželyje esančių sistemų būklę, organizuoja jų gedimų šalinimą bei užtikrina jų normalų veikimą;

4.10. organizuoja elektros ir šilumos ūkio, pastato techninę priežiūrą, organizuoja ir vykdo vandens, elektros ir kt. skaitiklių patikrinimą ir jų duomenų pateikimą reikalingoms institucijoms;

4.11. rūpinasi lopšelio-darželio ilgalaikio turto, atsargų įsigijimu, jų apskaita (išskyrus ugdymo priemonės ir medžiagos), organizuoja jų remontą;

4.12. aprūpina lopšelį-darželį būtinais materialiniais resursais (ūkinėmis, kanceliarinėmis prekėmis ir kt.);

4.13. vykdo ilgalaikio turto, atsargų (ūkio inventoriaus) apskaitą, sudaro jų inventoriacijos aprašus-patikrinimo žiniaraščius;

4.14. skelbia ir vykdo viešuosius pirkimus įstatymų numatyta tvarka, rengia metinį prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planą, teikia metines viešųjų pirkimų ataskaitas;

4.15. vykdo viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas, organizuoja prekių, paslaugų ir darbų viešąjį pirkimą, tvarko viešųjų pirkimų dokumentus, pildo pirkėjų apklausos pažymas, viešųjų pirkimų registracijos žurnalą;

4.16. veda derybas su įvairiais materialinių išteklių bei paslaugų tiekėjais, inicijuoja įvairių sutarčių sudarymą, dalyvauja jas rengiant;

4.17. registruoja pirkimų sutartis, kontroliuoja sudarytų sutarčių vykdymą;

4.18. rengia dokumentus patalpų nuomai, kontroliuoja nuomos sutarčių įsipareigojimų vykdymą;

4.19. sudaro nepedagoginių darbuotojų darbo ir atostogų grafikus bei pildo lopšelio-darželio darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

4.20. organizuoja viešųjų darbų programos lopšelyje-darželyje vykdymą;

4.21. suderinęs su lopšelio-darželio direktoriumi organizuoja patalpų remontą, aprūpina lopšelį-darželį baldais, inventoriumi, kompiuteriais, kanceliarijos ir švaros priemonėmis ir kt.;

4.22. dalyvauja vykdant finansavimo apskaitą, rengiant finansines ataskaitas bei pateikiant reikalingą informaciją finansinėms ataskaitoms parengti;

4.23. dalyvauja strateginio plano, metinio veiklos plano rengime ir įgyvendinime;

4.24. rengti ir dalyvauja rengiant, įgyvendinant metines turto programas, lopšelio-darželio pastatų einamojo remonto planus, sąmatas ir kt.

4.25. atsižvelgiant į higienos normų reikalavimus, užtikrina saugias lopšelio-darželio darbuotojų darbo sąlygas;

4.26. užtikrina atsargų laikymo ir išdavimo kontrolę;

4.27. teikia informaciją, konsultuoja tėvus (globėjus), kitus lopšelyje-darželyje dirbančius darbuotojus lopšelio-darželio ūkinės veiklos planavimo, įgyvendinimo klausimais;

4.28. užtikrina Lietuvos valstybės vėliavos iškėlimą nustatyta tvarka;

4.29. kontroliuoja lopšelio-darželio patalpų apsaugą;

4.30. vasaros laikotarpiu, kai nevyksta ugdymo procesas, eina lopšelio-darželio direktoriaus pareigas;

4.31. rengia įsakymų susijusių su ūkio reikalais, viešaisiais pirkimais projektus;

4.32. vykdo kitus lopšelio-darželio direktoriaus pavedimus, susijusius su direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigomis, kuriuos įsakymu nustato arba nurodo lopšelio-darželio direktorius.

 

Darbo užmokestis
Koeficientas -9,0
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
  1. CV
  2. Prašymas dalyvauti atrankoje
  3. Išsilavinimo dokumentai
  4. Kvalifikacijos dokumentai
  5. Asmens dokumentai
  6. Sveikatos dokumentai
Dokumentų priėmimo vieta
Kauno lopšelis-darželis  „Vilnelė“ direktoriaus kabinetas
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai
Tel. (8 37) 362 485, (8 37) 363 641

Elektroninis paštas:  ldvilnele@yahoo.com

Dokumentų priėmimo terminas
2023-03-30 16.00 val.

Atrinkti kandidatai bus kviečiami 2023 m. kovo 31 d. atrankiniam pokalbiui.

 

 

 

_________________________________________