object1120833074
LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VILNELĖ" TARYBA
 
Pirmininkas: Eglė Žilinskienė
Sekretorius: Jūratė Pajaujienė
Nariai:   Loreta Ječienė
             Greta Sipavičienė
             Saulius Sliesoriūnas
             Arūnas Linkevičius
             Virginija Vorobjovienė
             Rūta Godelė
             Gintarė Janušonienė

 

LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VILNELĖ" VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkas: direktorė Virginija Vorobjovienė

Nariai: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lijana Vadopalienė

            logopedė Vilija Misevičiūtė

            socialinė pedagogė Sandra Laurikaitienė

            auklėtoja Loreta Šlekonienė

           psichologė Vida Misiūnienė

 

LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VILNELĖ" DARBO TARYBA

Darbo tarybos skyrimo ir tvirtinimo tvarka

 

LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VILNELĖ" PEDAGOGŲ TARYBA

Pirmininkas: direktorė Virginija Vorobjovienė

Sekretorius: auklėtoja Aušra Dubosienė

Nariai: visi pedagogai