LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VILNELĖ” TARYBA

Įstaigos taryba – aukščiausioji Kauno lopšelio-darželio „Vilnelė“ savivaldos institucija, atstovaujanti vaikams, pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei.

Struktūra, valdymas ir sudarymo principai
Įstaigos tarybą sudaro nelyginis asmenų skaičius: atstovaujami tėvai, pedagogai ir kiti įstaigos darbuotojai.

Tarybos pagrindinės funkcijos

 • Nustato įstaigos veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, ugdymo organizavimo tvarką.
 • Pritaria įstaigos metinei veiklos programai, strateginiam planui, vidaus darbo tvarkos taisyklių tvirtinimui.
 • Inicijuoja įstaigos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, telkia bendruomenę įstaigos uždavinių sprendimui, ugdo ir plėtoja organizacijos kultūrą.
 • Teikia siūlymus dėl įstaigos darbo tobulinimo, saugių darbo, vaikų ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant materialinius ir intelektualinius išteklius.
 • Analizuoja įstaigos ūkinę ir finansinę veiklą.
 • Svarsto nebiudžetinių lėšų kaupimo į įstaigos sąskaitą galimybes, planuoja jų skirstymą ir panaudojimą.

Pirmininkas: Dainora Vyšniauskienė („Perliukų gr.)
Sekretorius:  Evelina Jokubkienė („Delfinų gr.“

Nariai:  Solveiga Liutkauskienė – tėvų atstovas („Lašiukų“ gr.)           
             Martynas Ulinskas – tėvų atstovas („Gintarėlių“ grupė)
             Kristina Platūkienė – tėvų atstovas („Šaltinėlio“ grupė)
             Greta Grimalauskienė – tėvų atstovas („Žuvyčių“ grupė)
             Edita Burbienė -mokytoja

            Vaida Ramanauskienė – mokytoja

            Loreta Šlekonienė – mokytoja

 

DARŽELIO TARYBOS NUOSTATAI Parsisiųsti PDF formatu


LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VILNELĖ” VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkas: Lijana Vadopalienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nariai:     Vilija Misevičiūtė – logopedė
                 Sandra Laurikaitienė – socialinė pedagogė
                 Loreta Šlekonienė – mokytoja
                 Ugnė Paukštė – psichologė

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VILNELĖ“ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS Parsisiųsti PDF formatu

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VILNELĖ“ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 2023 METŲ PLANAS  Parsisiųsti MS Word formatu


LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VILNELĖ” DARBO TARYBA   

Pirmininkas: Loreta Šlekonienė – mokytoja
Nariai : Laimutė Markevičienė – mokytojo padėjėja


LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VILNELĖ” MOKYTOJŲ TARYBA
Mokytojų taryba – tai nuolat veikianti Kauno lopšelio-darželio „Klevelis“ savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.
Struktūra, valdymas ir sudarymo principai:
Mokytojų tarybą sudaro įstaigos vadovai, visi mokytojai bei pagalbos specialistai.
Tarybos pagrindinės funkcijos:

 • Inicijuoja organizacijos kaitos procesus;
 • Formuoja ir koreguoja strateginius ir metinius veiklos tikslus;
 • Analizuoja ugdymo rezulatatus;
 • Svarsto ugdymo ir metinių veiklos programų įgyvendinimą;
 • Analizuoja, kaip įstaiga vykdo veiklos ir ugdymo programas.

Pirmininkas: Rolandas Bulotas – direktorius
Sekretorius: Vilma Sobolienė – mokytoja
Nariai: visi pedagogai

KAUNO  LOPŠELIO-DARŽELIO „VILNELĖ“ MOKYTOJŲ TARYBOS NUOSTATAI Parsisiųsti PDF formatu