object1120833074

LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VILNELĖ” TARYBA

Įstaigos taryba – aukščiausioji Kauno lopšelio-darželio „Vilnelė“ savivaldos institucija, atstovaujanti vaikams, pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei.

Struktūra, valdymas ir sudarymo principai:
Įstaigos tarybą sudaro nelyginis asmenų skaičius atstovaujami tėvai, pedagogai ir kiti įstaigos darbuotojai.
Tarybos pagrindinės funkcijos:

 • Nustato įstaigos veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, ugdymo organizavimo tvarką;
 • Pritaria įstaigos metinei veiklos programai, strateginiam planui, vidaus darbo tvarkos taisyklių tvirtinimui;
 • Inicijuoja įstaigos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, telkia bendruomenę įstaigos uždavinių sprendimui, ugdo ir plėtoja organizacijos kultūrą;
 • Teikia siūlymus dėl įstaigos darbo tobulinimo, saugių darbo, vaikų ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant materialinius ir intelektualinius išteklius;
 • Analizuoja įstaigos ūkinę ir finansinę veiklą;
 • Svarsto nebiudžetinių lėšų kaupimo į įstaigos sąskaitą galimybes, planuoja jų skirstymą ir panaudojimą.

Pirmininkas: Rūta Banienė – tėvų atstovas
Sekretorius: Sigita Šiaulytė Masaitienė – direktoriaus pavaduotoja ūkiui
Nariai:      Vaida Balabonienė – tėvų atstovas
                  Laurynas Gedgaudas – tėvų atstovas    
                  Sandra Barodicaitė – tėvų atstovas
                  Ignas Lekas – tėvų atstovas
                  Sandra Čebatarauskienė – tėvų atstovas
                  Edita Burbienė – mokytoja
                  Loreta Šlekonienė – mokytoja

LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VILNELĖ” VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkas: Lijana Vadopalienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nariai: Vilija Misevičiūtė – logopedė
                 Sandra Laurikaitienė – socialinė pedagogė
                 Loreta Šlekonienė – mokytoja
                 Ugnė Paukštė – psichologė

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VILNELĖ“ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS Parsisiųsti PDF formatu

LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VILNELĖ” DARBO TARYBA   

Pirmininkas: Loreta Šlekonienė – mokytoja
Nariai : Laimutė Markevičienė – mokytojo padėjėja
                Sigita Šiaulytė Masaitienė – direktoriaus pavaduotoja ūkiui

LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VILNELĖ” MOKYTOJŲ TARYBA
Mokytojų taryba – tai nuolat veikianti Kauno lopšelio-darželio „Klevelis“ savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.
Struktūra, valdymas ir sudarymo principai:
Mokytojų tarybą sudaro įstaigos vadovai, visi mokytojai bei pagalbos specialistai.
Tarybos pagrindinės funkcijos:

 • Inicijuoja organizacijos kaitos procesus;
 • Formuoja ir koreguoja strateginius ir metinius veiklos tikslus;
 • Analizuoja ugdymo rezulatatus;
 • Svarsto ugdymo ir metinių veiklos programų įgyvendinimą;
 • Analizuoja, kaip įstaiga vykdo veiklos ir ugdymo programas.

Pirmininkas: Rolandas Bulotas – direktorius
Sekretorius: Neringa Mikelionienė – mokytoja
Nariai: visi pedagogai
KAUNO  LOPŠELIO-DARŽELIO „VILNELĖ“ MOKYTOJŲ TARYBOS NUOSTATAI Parsisiųsti PDF formatu