UGDYMO KOKYBĖS SAMPRATA

Ugdymo kokybės samprata pradėta kurti bendromis pedagogų, vadovų, vaikų ir jų tėvų pastangomis 2012 metais. Samprata yra nuolat atnaujinama, tobulinama, atsižvelgiant į ugdytinių ir visos bendruomenės poreikius, naujus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo dokumentus.  parsisiųsti MS Word formatu

UGDYMO PROGRAMOS

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

Ikimokyklinėse grupėse ugdymo procesas organizuojamas pagal įstaigos pedagogų parengtą lopšelio-darželio ,,Vilnelė” ikimokyklinio ugdymo programą, atnaujintą 2023 m. Savivaldybės tarybos sprendimas 2023-06-20 T-306

Kauno lopšelio-darželio Vilnelė ikimokyklinio ugdymo programa.pdf1

Programa orientuota į visuminį vaiko ugdymą. Įgyvendinant programos turinį, siekiama visų vaiko galių plėtotės, tikslingai orientuojantis į penkių vaiko kompetencijų ugdymą(si):

  • socialinės (ugdytis asmeniškai vertingus socialinius įgūdžius, bendraujant ir bendradarbiaujant su kitais, įveikiant sunkumus);
  • sveikatos saugojimo (ugdytis sveikos gyvensenos nuostatas ir saugaus judėjimo įgūdžius, siekiant geros savijautos, fizinio, emocinio, kūrybinio aktyvumo, patiriant judėjimo džiaugsmą);
  • pažinimo (įvairiais pojūčiais tyrinėti ir atrasti pasaulį, išbandant kuo įvairesnius savęs ir aplinkos pažinimo būdus);
  • komunikavimo (klausytis, kalbėti, išreikšti save bendraujant su kitais, domėtis rašto ženklais, ugdytis meilę gimtąjai kalbai ir tautos kultūrai);
  • meninės (pajausti, grožėtis, įsivaizduoti, kurti individualiai ir drauge su kitais, išreiškiant save ir savo kūrybą įvairiomis meninės raiškos priemonėmis).

Vaikų ugdymo(si) organizavimo forma yra įvairi visos grupės, vaikų grupelių ar individuali vieno vaiko veikla. Dažniausiai tai yra žaidimas ar kita meninė, fizinė, pažintinė veikla, kuri apima visų vaiko kompetencijų ugdymą(si), vertybinių nuostatų formavimą(si). Nuo 4 m. įgyvendinama socialinių-emocinių įgūdžių ugdymo programa “Kimochis”.

VAIKŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS

Lopšelio-darželio “Vilnelė” vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka  Vaikų pasiekimų aprašas 2018

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimai vertinami, remiantis Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu (2014) ikimok_pasiekimu_aprasas 2014

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą (2022) Priesmokyklinio_BP 2022

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2013 M. LAPKRIČIO 21 D. ĮSAKYMO NR. V-1106 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“. Suvestinė redakcija nuo 2023-01-01 PU tvarkos aprašas 

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinis ugdymas yra privalomas vaikams, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 m. Jeigu tėvų pageidavimu priešmokyklinis ugdymas vaikui buvo taikomas nuo 5 m., įvertinus vaiko poreikius ir gebėjimus, jis gali trukti du metus.  Vaiko poreikių įvertinimo tvarkos aprašas nuo 2023-01-01

 Visus priešmokyklinį ugdymą reglamentuojančius teisės aktus galite rasti  www.mokykla2030.lt

Priešmokyklinėje grupėje įgyvendinama tarptautinė programa „Zipio draugai“, kurios tikslas – padėti 5-7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, netektį, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, prisitaikyti prie naujų aplinkybių, kreiptis paramos ir ją priimti, padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis, bet ir patiems netapti priekabiautojais.

Specialistų nuomone, programa „Zipio draugai“ yra išskirtinė kitų prevencinių programų tarpe. Visos priešmokyklinio ugdymo pedagogės turi tinkamą pasirengimą ir kvalifikaciją darbui su šia programa.

Daugiau apie programą „Zipio draugai“