object1120833074

UGDYMO KOKYBĖS SAMPRATA

Ugdymo kokybės samprata pradėta kurti bendromis pedagogų, vadovų, vaikų ir jų tėvų pastangomis 2012 metais. Samprata yra nuolat atnaujinama, tobulinama, atsižvelgiant į ugdytinių ir visos bendruomenės poreikius, naujus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo dokumentus.  parsisiųsti MS Word formatu

 

UGDYMO PROGRAMOS

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

Ikimokyklinėse grupėse ugdymo procesas organizuojamas pagal įstaigos pedagogų parengtą lopšelio-darželio ,,Vilnelė" ikimokyklinio ugdymo programą (2007 m.), atnaujintą 2014 m.

Programa orientuota į visuminį vaiko ugdymą. Įgyvendinant programos turinį, siekiama visų vaiko galių plėtotės, tikslingai orientuojantis į penkių vaiko kompetencijų ugdymą(si):

 • socialinės (ugdytis asmeniškai vertingus socialinius įgūdžius, būnant savimi šalia kitų, įveikiant sunkumus, bendraujant ir bendradarbiaujant);
 • sveikatos saugojimo (ugdytis sveikos gyvensenos, saugaus judėjimo įgūdžius);
 • pažinimo (įvairiais pojūčiais tyrinėti ir atrasti pasaulį, išbandant kuo įvairesnius savęs ir aplinkos pažinimo būdus);
 • komunikavimo (klausyti, kalbėti, išreikšti save, bendrauti su kitais, ugdytis pagarbą gimtajai kalbai);
 • meninės (įsivaizduoti, pajausti, grožėtis, kurti, išreikšti save įvairiomis meninės raiškos priemonėmis).

Vaikų ugdymo(si) organizavimo forma yra įvairi visos grupės, vaikų grupelių ar individuali vieno vaiko veikla. Dažniausiai tai yra žaidimas ar kita meninė, fizinė, pažintinė veikla, kuri apima visų vaiko kompetencijų ugdymą(si), vertybinių nuostatų formavimą(si).

 

VAIKŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS

Lopšelio-darželio "Vilnelė" vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka  Vaikų pasiekimų aprašas 2018

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimai vertinami, remiantis Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu (2014) ikimok_pasiekimu_aprasas 2014

 

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinis ugdymas yra privalomas.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2013 M. LAPKRIČIO 21 D. ĮSAKYMO NR. V-1106 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ SUVESTINĖ REDAKCIJA NUO 2020 M. RUGPJŪČIO 11 D.  parsisiųsti Adobe Reader PDF format

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO (-Ų) AR JUNGTINĖS GRUPĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO (-Ų) REKOMENDACIJA Aprašo priedas

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą (2014). Visus priešmokyklinį ugdymą reglamentuojančius teisės aktus galite rasti Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje www.smm.lt skiltyje Ugdymas/ Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa(3)

Visi vaikai, kuriems kalendoriniais metais sueina 6 m., turi būti ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Tėvų pageidavimu, priešmokyklinio ugdymo programa gali būti taikoma vaikams, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 5 metai. Kviečiame susipažinti su šios tvarkos aprašu.

 Brandumo mokyklai vertinimas 2018

 

Priešmokyklinėje grupėje įgyvendinama tarptautinė programa „Zipio draugai“, kurios tikslas – padėti 5-7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, netektį, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, prisitaikyti prie naujų aplinkybių, kreiptis paramos ir ją priimti, padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis, bet ir patiems netapti priekabiautojais.

Specialistų nuomone, programa „Zipio draugai“ yra išskirtinė kitų prevencinių programų tarpe. Visos priešmokyklinio ugdymo pedagogės turi tinkamą pasirengimą ir kvalifikaciją darbui su šia programa.

Daugiau apie programą „Zipio draugai“

 
 
PROJEKTAI.   ŠALIES IR MIESTO RENGINIAI.   PASIEKIMAI
 
 • 2020 m. direktoriaus R.Buloto iniciatyva suorganizuota respublikinė virtuali ikimokyklinių įstaigų vaikų, jų šeimų ir mokytojų kūrybinių darbų paroda "Netradicinių Kalėdinių eglučių alėja", kurioje dalyvavo 19 Lietuvos mokyklų.
 • 2020 m. mokytojos E.Ivaškevičienė ir O.Kavaliūnaitė parengė ugdytinius respublikiniam ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių, jų tėvų ir mokytojų kūrybinių darbų projektui „Kalėdinių angelų šviesa“.
 • 2020 m. mokytojos L.Šlekonienė, E.Burbienė, J.Kolčina, O.Baranauskienė parengė ugdytinius Kauno ikimokyklinių įstaigų vaikų kūrybinių darbų parodai "Baltiški raštai vaiko piešinyje".
 • Nuo 2020 m. mokytojų E.Burbienės, G.Motiejūnienės, J.Kolčinos komanda, vadovaujama direktoriaus R.Buloto, dalyvauja tarptautiniame eTwinning projekte „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose “International project for schools and Vdu „The world universities to schools“: 
 • 2020 m. muzikos mokytoja G.Motiejūnienė su priešmokyklinės grupės ugdytiniais dalyvavo A.Puškino gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus projekte "Tai nuostabus garsų pasaulis". 
 • 2020 m. socialinė pedagogė S.Laurikaitienė ir psichologė V.Misiūnienė parengė ugdytinius Kauno m. priešmokyklinio ugdymo grupių projektui  „Geriausias draugas“.
 • 2020 m. muzikos mokytoja G.Motiejūnienė suorganizavo Kauno ikimokyklinių įstaigų vaikų dainų ir šokių festivalį "Žiemos taku".
 • 2020 m. priešmokyklinė grupės ugdytiniai dalyvavo Draugiškojoje SEU olimpiadoje „Dramblys“. Juos paruošė priešmokyklimio ugdymo mokytoja E.Burbienė ir psichologė V.Misiūnienė.
 • 2018-2020 m. meninio ugdymo mokytoja  R.Burneikienė parengė ugdytinius Lietuvos Mažųjų Žaidynėms. 
 • 2010-2020 m. priešmokyklinės grupės ugdytiniai dalyvauja tarptautinėje socialinių įgūdžių ugdymo programoje "Zipio draugai".
 • 2019 m. socialinė pedagogė S.Laurikaitienė ir "Lašiukų" gr. auklėtoja D.Grinienė suorganizavo Kauno ikimokyklinių įstaigų vaikų socialinių įgūdžių ugdymo projektus "Bijoti nebaisu" ir "Kaip įveikti pyktį". 
 • Nuo 2019 m. trys grupės vykdo vaiko socialinių-emocinių įgūdžių ugdymo programą "Kimochis".
 • 2013-2019 m. muzikos mokytoja Giedrė Motiejūnienė parengė ugdytinius tradiciniam ikimokyklinukų chorų festivaliui, skirtam šeimos dienai. 
 • 2016-2019 m. direktoriaus pavaduotoja ugdymui L.Vadopalienė ir auklėtoja E.Burbienė suorganizavo tradicine tapusią Kauno ikimokyklinių įstaigų Vaikų konferenciją „Kuriu gimtinei“, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo dienai pažymėti.
 • Ilgalaikis (2013-2019 m.) projektas "Judu ir kalbu", buriantis lopšelių-darželių "Rasytė", "Židinėlis" ir "Vilnelė" logopedus, kūno kultūros pedagogus ir grupių auklėtojas dalintis patirtimi apie komandinio darbo metodus, padedančius ugdytis vaikams su kalbos ir kalbėjimo sutrikimais.
 • 2017-2019 m. socialinė pedagogė S.Laurikaitienė su "Lašiukų" gr. auklėtoja D.Grinienė ir "Perliukų" grupės auklėtoja Ona Baranauskiene vykdė ilgalaikį socialinių įgūdžių ugdymo projektą „Atpažįstu emocijas ir mokausi jas reikšti“.
 • 2016-2017 m. visuomenės sveikatos specialistė S.Šiaulytė-Masaitienė ir socialinė pedagogė S.Laurikaitienė vykdo "Žuvyčių" ir "Šaltinėlio" grupių projektą „Vaikų saugios gyvensenos įgūdžių ugdymas plėtojant įstaigos ir šeimos partnerystę“. 
 • 2016-2017 m. socialinė pedagogė S.Laurikaitienė ir "Lašiukų" gr. auklėtoja D.Grinienė vykdė ilgalaikį socialinių įgūdžių ugdymo projektą „Mes kartu ir mums smagu“.
 • 2016 m. muzikos pedagogė Giedrė Motiejūnienė parengė ugdytinius respublikiniam Muzikos festivaliui „Pabiručių fiesta“. 
 • 2016 m. neformaliojo ugdymo mokytoja kūno kultūrai R.Burneikienė su ugdytiniais dalyvavo Kauno ikimokyklinių įstaigų projekte „TAG – REGBIS 2016“. 
 • 2016 m. ugdytiniai dalyvavo respublikiniame dailės plenere „Piešiu meilės juostą mamai“.
 • 2016 m. muzikos pedagogė Giedrė Motiejūnienė parengė ugdytinius Kauno ikimokyklinukų chorų festivaliui „Smuiko raktelis“ Kauno menininkų namuose, ikimokyklinukų choro koncertui „Iš visos širdies“  Kauno Tautos namuose.
 • 2016 m. muzikos pedagogė Giedrė Motiejūnienė parengė ugdytinę Ainę respublikiniam mažųjų talentų konkursui „Viru viru košę“.
 • 2014-2016 m. auklėtoja Loreta Šlekonienė inicijavo ir organizavo Vilijampolės mikrorajono ikimokyklinių įstaigų projektą "Atrandu, kuriu, dalinuosi".
 • 2015 m. auklėtoja Edita Burbienė parengė auklėtinę Ievą Stanevičiūtę Kauno ikimokyklinių įstaigų ugdytinių žodinės kūrybos konkursui, skirtam Lietuvos valstybės atkūrimo dienai.
 • 2015 m. Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Diana Grinienė kartu su ugdytiniais pastatė spektaklį "Čipolinas" Kauno ikimokyklinių įstaigų renginių ciklui "Teatro dienelės vaikų darželiuose". 
 • 2015 m. muzikos pedagogė Giedrė Motiejūnienė parengė ugdytinius muzikos festivaliui "Po angelo sparnu", skirtam šeimos dienai. 
 • 2014 m. priešmokyklinės grupės vaikai dalyvavo Kauno ikimokyklinių įstaigų projekte "Augu su krepšiniu", kurį organizavo A.Sabonio krepšinio centras.
 • 2014 m. penkių grupių ugdytiniai dalyvavo Šančių lopšelio-darželio inicijuotame projekte "Draugystės kilimas".2014-2015 m. socialinė pedagogė Sandra Laurikaitienė ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė Diana Grinienė vykdė priešmokyklinės grupės bendruomenės projektą "Kai aš mažas buvau".
 • 2014-2015 m. auklėtoja Loreta Šlekonienė inicijavo ir su trijų grupių bendruomenėmis įgyvendino projektą "Medžių kalba". 
 • 2014 m. muzikos mokytoja Giedrė Motiejūnienė parengė dvi ugdytines Lietuvos mažųjų talentų konkursusi "Jievaro tiltas".
 • 2014 m. kūno kultūros mokytoja Renata Bezykornova parengė ugdytinius Lietuvos ikimokyklinukų sporto renginiui "Mažųjų olimpiada", kurį organizavo VŠĮ "Sveikatos Ambasada". Ugdytiniai pateko į antrąjį turą ir dalyvavo varžybose "Kėdainiuose".
 • 2009-2014 m. kūno kultūros pedagogė Renata Bezykornova su ugdytiniais dalyvavo Kauno ikimokyklinių įstaigų sporto projekte "Renkuosi, nes žinau".
 • 2013 m. kūno kultūros pedagogė Renata Bezykornova surengė lopšelių-darželių "Pušaitė", "Linelis", "Židinėlis" ir "Vilnelė" ledo ritulio turnyrą, kuriame mūsų ugdytiniai iškovojo aukso medalius.
 • 2013 m. direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lijana Vadopalienė ir socialinė pedagogė Sandra Laurikaitienė inicijavo Kauno ikimokyklinių įstaigų socialinį projektą "Noriu būti sveikas ir saugus", kuriame dalyvavo 97 pedagogai iš 23 ikimokyklinių įstaigų. Buvo pagaminti 58 plakatai keliaujančiai plakatų parodai, kuri eksponuojama įstaigose – projekto dalyvėse iki 2014 m. gegužės mėn.
 • 2013 m. įstaiga surengė tradicinio renginių ciklo "Teatro dienelės vaikų darželiuose" renginį, kuriame vaidino mokyklos-darželio "Rūtelė", lopšelių-darželių "Vilnelė" ir "Pagrandukas" ugdytiniai.
 • 2013 m. auklėtojos Loreta Šlekonienė, Diana Grinienė ir Edita Burbienė dalyvavo Lietuvos edukologijos universiteto projekto "Savireguliacijos įgūdžių vystymas žaidybinėje veikloje" moksliniame tyrime, kurio tikslas – stiprinti vaikų savireguliacijos įgūdžius per pagrindinę vaiko veiklą – žaidimą.
 • 2013 m. auklėtoja Diana Grinienė su ugdytiniais dalyvavo Kauno m. ,,Šančių“ l/d  EKO projekte ,,Vandens mozaika”.    
 • 2013-2014 m.m. auklėtojos Diana Grinienė ir Edita Burbienė su socialine pedagoge Sandra Laurikaitiene įgyvendino socialinių įgūdžių ugdymo projektą "Aš ir kiti".
 • 2013-2014 m. pedagogų komanda (direktoriaus pavaduotoja Lijana Vadopalienė, muzikos mokytoja Giedrė Motiejūnienė, auklėtoja Diana Grinienė) inicijavo ir organizavo Lietuvos ikimokyklinių įstaigų projektą "Pasakos ir muzikos draugystė". Projekte dalyvavo 22-jų šalies ikimokyklinių įstaigų ugdytiniai.