object1120833074

2019-2021 metų veiklos prioritetai

 

 - Vaikų iki 3 metų priėmimo didinimas, šio amžiaus tarpsnio vaikų ugdymo kokybės gerinimas.

 - Vaikų patirtinio ugdymo skatinimas ir sąlygų patirtinei veiklai sukūrimas įstaigos teritorijoje ir už jos ribų.

 - Socialinių-emocinių kompetencijų ugdymas, įgyvendinant prevencines programas ir projektus.

 - Naujų edukacinių erdvių sukūrimas vaikų fizinei veiklai.

 - Pastato prieigų ir takų remontas, užtikrinant saugią, higienos normas atitinkančią vidaus ir lauko aplinką.

 

 

 

ĮSTAIGOS TIKSLAI  2019 M.
 
1 tikslas – padidinti vaikų iki 3 metų ugdymo prieinamumą ir kokybę, keičiant struktūrą, keliant mokytojų kvalifikaciją bei sukuriant patrauklią ugdymo(si) aplinką. 

2 tikslas – pagerinti vaikų socialinius-emocinius gebėjimus, taikant prevencines socialinių įgūdžių ugdymo programas, įgyvendinant projektus.

3 tikslas – sukurti saugią, higienos normas atitinkančią ugdymo(si) aplinką, atliekant pastato prieigų ir vidaus patalpų remontą