STRATEGINIAI TIKSLAI  2016-2018 M.
 
1. Patobulinti vertinimo ir įsivertinimo išvadų panaudojimą, planuojant ir tobulinant įstaigos veiklą, įtraukiant bendruomenę į įstaigos valdymą.
2. Patobulinti materialinių ir finansinių išteklių valdymą, sukuriant efektyvią ir saugią lauko ugdymo(si) aplinką.
3. Patobulinti pedagogų kompetencijas planuoti ugdymo turinį bei diegti informacines technologijas vaikų ugdymo(si) procese.
 

 

ĮSTAIGOS TIKSLAI  2018 M.
 
1 tikslas – Patobulinti ugdymo turinio planavimą, remiantis veiklos įsivertinimo rezultatais, efektyviai panaudojant informacines technologijas.
2 tikslas –  Tęsti lauko erdvių vaikų ugdymo(si) įvairovės didinimui ir saugumo užtikrinimui atnaujinimą, įrengiant stoginę ir sukuriant naują vaikų žaidimų aikštelę.