2022-2024 m. strateginiai veiklos tikslai 

1. Pagerinti ugdymo kokybę, pritaikant švietimo inovacijas ugdymo turinio modernizavimui ir įtraukiojo ugdymo užtikrinimui.

2. Užtikrinti vaikų gerovę, įgyvendinant socialinių-emocinių gebėjimų ugdymo programas, kuriant  bendradarbiavimu ir parama grįstus bendruomenės narių santykius.

3. Sukurti saugią ir įvairiapusį vaikų ugdymą(si) įgalinančią aplinką, atnaujinant esamas ir sukuriant naujas ugdymosi erdves.