KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VILNELĖ”  NUOSTATAI Lopšelio-darželio NUOSTATAI

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO VILNELĖ” VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS Vidaus tvarkos taisyklės

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VILNELĖ“ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA  Darbo apmokėjimo tvarka 2022

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VILNELĖ“ NETIESIOGINIO DARBO SU VAIKAIS VALANDŲ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS Parsisiųsti PDF formatu

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VILNELĖ” DARBUOTOJŲ VEIKLOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VILNELĖ“ DARBUOTOJŲ PAREIGŲ PAŽEIDIMO FIKSAVIMO, TYRIMO IR DARBUOTOJŲ ĮSPĖJIMO DĖL ĮVYKDYTŲ PAŽEIDIMŲ TVARKOS APRAŠAS Parsisiųsti PDF formatu

UGDYMĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

 KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VILNELĖ“ PEDAGOGINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS Parsisiųsti PDF formatu

DĖL KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VILNELĖ“ MOKYTOJŲ, PAGALBOS VAIKUI SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS Parsisiųsti PDF formatu

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO VILNELĖ” ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI   Parsisiųsti PDF formatu

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO VILNELĖ” VAIKŲ TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS Parsisiųsti PDE formatu

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO VILNELĖ” INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMĄ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖJE IR JOS SRIČIAI PRIKLAUSANČIOSE ĮSTAIGOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS Informacijos apie pažeidimus pagal LR pranešėjų apsaugos įstatymą Kauno miesto savivaldybėje ir jos sričiai priklausančiose įstaigose teikimo tvarkos aprašas

VIDAUS KONTROLĖS DOKUMENTAI

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VILNELĖ“ VIDAUS KONTROLĖS POLITIKA Parisiųsti PDF formatu

MAITINIMO DOKUMENTAI

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VILNELĖ“ DARBUOTOJŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS Parsisiųsti PDF formatu

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS, PATVIRTINTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO   Peržiūrėti dokumentą

KAUNO  MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LIEPOS 21 D. SPRENDIMO NR. T-327 „DĖL MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINĖSE IR PRIEŠMOKYKLINĖSE GRUPĖSE“ PAKEITIMAS Maitinimo paslaugų teikimo pakeitimas T-320 nuo 2022-09-01

KAUNO M. SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO, VYKDYMO IR PRIEŽIŪROS KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Maitinimo organizavimo tvarka 2021 10 19 Nr. T-416

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO KAUNO LOPŠELYJE-DARŽELYJE „VILNELĖ“ TVARKOS APRAŠAS 2021 M. Maitinimo-tvarkos-aprašas Vilnelė 2021

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VILNELĖ“ MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS Nemokamo-maitinimo-tvarkos-aprasas-Vilnelė 2021

SMURTO IR PATYČIŲ DOKUMENTAI

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VILNELĖ” PSICHOLOGINIO SMURTO DARBO APLINKOJE PREVENCIJOS IR PSICHOSOCIALINIŲ SĄLYGŲ GERINIMO TVARKA Psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir psichosocialinių sąlygų gerinimo tvarka

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VILNELĖ” SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKA Smurto ir patyčių prevencijos tvarka

VAIKŲ SVEIKATOS DOKUMENTAI

VAIKŲ NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ TYRIMO, REGISTRAVIMO IR APSKAITOS KAUNO LOPŠELYJE-DARŽELYJE „VILNELĖ” TVARKOS APRAŠAS Vaikų nelaimingų atsitikimų tyrimo registravimo ir apskaitos tvarkos aprašas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VILNELĖ” PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VILNELĖ“ MOKINIŲ, SERGANČIŲ LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS, SAVIRŪPOS PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS  Parsisiųsti PDF formatu

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VILNELĖ” VAIKŲ, SERGANČIŲ LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS, KURIEMS REIKIA VARTOTI VAISTUS PAGAL GYDYTOJO REKOMENDACIJAS, VAISTŲ ADMINISTRAVIMO TVARKA Vaikų sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis vaistų administravimo tvarka

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VILNELĖ” VAIKŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS, PEDIKULIOZĖS IR NIEŽŲ TVARKOS APRAŠAS Vaikų apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VILNELĖ” DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ, ĮTARUS MOKINĮ VARTOJUS ALKOHOLĮ, TABAKĄ AR KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS, TVARKOS APRAŠAS Darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ar kitas psichiką veikiančias medžiagas, tvarkos aprašas

DARBO TARYBOS DOKUMENTAI

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VILNELĖ” DARBO TARYBOS SKYRIMO IR TVIRTINIMO TVARKA Darbo tarybos skyrimo ir tvirtinimo tvarka