ĮSTAIGOS VIZIJA

Atvira pokyčiams, besimokanti, besiremianti partneryste, kurianti ir diegianti inovacijas, šiuolaikines ugdymo strategijas, užtikrinanti lanksčias ir kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas ir reikiamą švietimo pagalbą, atsižvelgiant į individualius vaiko ugdymosi poreikius, siekiant saugaus, džiugaus ir sėkmingo vaiko augimo įstaigoje.

ĮSTAIGOS MISIJA

Kokybiškai įgyvendinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, teikti kvalifikuotą pagalbą šeimai, globojant ir ugdant 2-6 (7) metų vaikus, rengiant juos mokyklai. Užtikrinti kiekvieno vaiko asmenybinę raidą, jo gerovę, individualias galimybes atitinkančius ugdymosi pasiekimus ir turtingas, įdomias, vaiko kultūrą atliepiančias gyvenimo įstaigoje patirtis.

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

Bendri susitarimai vardan vaiko, gerbiant jį kaip asmenybę, atpažįstant ir pripažįstant jo poreikius, patirtį bei ugdymosi galimybes ir siekiant nuolatinės pažangos.

Siekdami įgyvendinti lopšelio-darželio misiją, bendruomenės nariai vadovaujasi šiomis vertybėmis:

  • Pagarba kiekvienam žmogui, užtikrinant jo teises, gerą savijautą, vertinant unikalumą.
  • Vaiko kultūros pripažinimas, įgalinantis vaikus ugdytis jo amžiaus tarpsniui priimtiniausiais būdais, palaikant žaidimų ir patirtinės veiklos įvairovę.
  • Bendradarbiavimas – bendruomeniškumo plėtojimas, dialogo ir susitarimų kultūra, siekiant bendro tikslo.
  • Mokytojų kompetencija – tai įvairių vaiko raidos etapų išmanymas, profesionalus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas, siekiant kiekvieno vaiko raidos potencialo išplėtojimo ir gerų ugdymosi rezultatų.
  • Nuolatinis profesinis tobulėjimas, besiremiantis veiklos kokybės įsivertinimu, įvairių mokymosi galimybių išnaudojimu ir siekiu dirbti kuo geriau.
  • Atvirumas naujovėms – tai inovatyvios ugdymo strategijos, ugdymasis „be sienų“, dinamiška ir funkcionali ugdymosi aplinka, įvairūs ir prasmingi socialiniai bei kultūriniais ryšiai.