UGDYMO KOKYBĖS SAMPRATA

 

Ugdymo kokybės samprata pradėta kurti bendromis pedagogų, vadovų, vaikų ir jų tėvų pastangomis 2012 metais. Samprata yra nuolat atnaujinama, tobulinama, atsižvelgiant į ugdytinių ir visos bendruomenės poreikius, naujus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo dokumentus.  

parsisiųsti MS Word formatu

 

UGDYMO PROGRAMOS

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

Ikimokyklinėse grupėse ugdymo procesas organizuojamas pagal įstaigos pedagogų parengtą lopšelio-darželio ,,Vilnelė" ikimokyklinio ugdymo programą (2007 m.), atnaujintą 2014 m.

Programa orientuota į visuminį vaiko ugdymą. Įgyvendinant programos turinį, siekiama visų vaiko galių plėtotės, tikslingai orientuojantis į penkių vaiko kompetencijų ugdymą(si):

 • socialinės (ugdytis asmeniškai vertingus socialinius įgūdžius, būnant savimi šalia kitų, įveikiant sunkumus, bendraujant ir bendradarbiaujant);
 • sveikatos saugojimo (ugdytis sveikos gyvensenos, saugaus judėjimo įgūdžius);
 • pažinimo (įvairiais pojūčiais tyrinėti ir atrasti pasaulį, išbandant kuo įvairesnius savęs ir aplinkos pažinimo būdus);
 • komunikavimo (klausyti, kalbėti, išreikšti save, bendrauti su kitais, ugdytis pagarbą gimtajai kalbai);
 • meninės (įsivaizduoti, pajausti, grožėtis, kurti, išreikšti save įvairiomis meninės raiškos priemonėmis).

Vaikų ugdymo(si) organizavimo forma yra įvairi visos grupės, vaikų grupelių ar individuali vieno vaiko veikla. Dažniausiai tai yra žaidimas ar kita meninė, fizinė, pažintinė veikla, kuri apima visų vaiko kompetencijų ugdymą(si), vertybinių nuostatų formavimą(si).

 

Ugdymo(si) pasiekimai ir jų vertinimo sistema

Vaiko pasiekimų vertinimas – tai būdas, padedantis sekti vaiko keitimąsi.

Vertinimo tikslai:

 • Duomenų rinkimas apie vaiko ypatumus, poreikius, interesus, ugdymosi stilių, pomėgius, esamą gebėjimų lygį, specialiuosius ugdymo(si) poreikius;
 • Ugdymo proceso individualizavimas;
 • Mokytojų darbo metodų, būdų efektyvumo įsivertinimas ir tobulinimas;
 • Ugdymo proceso planavimas;
 • Tėvų informavimas, šeimos įtraukimas į tolimesnių vaiko ugdymo(si) gairių numatymą.

Įstaigoje sukurta ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo sistema, kurią sudaro šios vaiko gebėjimų vertinimo sritys: sveikatos saugojimas ir socialiniai įgūdžiai, fizinis pasirengimas ir gebėjimai, pažinimas, kalba ir komunikavimas bei meniniai gebėjimai. Ikimokyklinio amžiaus vaikų vertinimo instrumentas parengtas, nurodant išvardintų kompetencijų požymius ir kriterijus  3-4 m., 4-5 m. ir 5-6 m. vaikų pasiekimams nustatyti. Įvertinus esamą pažangą, informuojami tėvai, bendru susitarimu numatoma vaiko ugdymo(si) perspektyva.

Vertinimas vykdomas sistemingai: mokslo metų pradžioje (rugsėjo-spalio mėn.) ir jiems pasibaigus (gegužės-birželio mėn.). Esant kalbos ir komunikacijos sutrikimams, informuojama specialiojo ugdymo komisija, kuri rūpinasi, kad vaikui (šeimai) būtų suteikta logopedo pagalba. Specialiųjų poreikių vaikų (su kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimais) vertinimas vykdomas tris kartus metuose: rugsėjo, sausio ir gegužės mėn.

Vaiko pažangos vertinime dalyvauja grupės auklėtojos, joms talkina įstaigoje dirbantys specialistai (logopedas, judesio ir korekcijos pedagogas, muzikos pedagogas), tėvai. Tėvams parengti atskiri klausimynai, kurie dera su pedagogams skirtais vertinimo instrumentais. Tėvams suteikiama prieinama, aiški ir išsami informacija apie vertinimo procedūras, laikomasi konfidencialumo ir nešališkumo principų.

Labai svarbus paties vaiko dalyvavimas jo pasiekimų vertinime, kai vaikas iš  darbelių, piešinių, filmuotos medžiagos mato savo pažangą, aptaria ją kartu su grupės auklėtojomis, draugais. Tai ugdo jo atsakomybės jausmą, pasitikėjimą savo jėgomis, didina savivertę, padeda suvokti savo galimybes, pažangą ir tuo didžiuotis, didina ugdymosi motyvaciją.

Vaikų ugdymo pasiekimai vertinami, taikant šiuos metodus: vaiko stebėjimą, pokalbį su vaiku, pokalbį su vaiko tėvais, vaiko veiklos produktų analizę, vaiko kalbos analizę.

Ankstyvojo amžiaus vaiko vertinimo sistema apima sveikatos saugojimą ir socialinius įgūdžius, kalbą ir komunikavimą, pažinimo procesų vystimąsi bei meninę kompetenciją.

Siekiant geriau pažinti vaiką bei užtikrinti globos ir ugdymo įstaigoje bei šeimoje tęstinumą, vertinama kiekvieno naujai atvykusio vaiko adaptacija, nepriklausomai nuo jo amžiaus. Šiame etape labai svarbus vaiko stebėjimas ir pokalbiai su tėvais (globėjais), padedantys sužinoti iš kokios aplinkos vaikas atėjęs ir kokie jo šeimos prioritetai.

Siekiant sisteminti ir dokumentuoti vaikų pažangą, rengiami individualūs vaikų pasiekimų aplankai, kuriuose saugomi piešiniai, lankstiniai, aplikacijos, raidžių ar skaičių elementai, žodinė kūryba, vaikų samprotavimai, kūrybos knygelės, pratybų sąsiuvinukai. Vaiko aplanke kaupiami jo stebėjimo duomenys (auklėtojos užrašai apie vaiko emocinę būseną, judėseną, pažinimo ypatumus, kalbą, žaidimus, elgesį). Vaikų pasiekimai, įgyvendinant ugdymo turinio tikslus, atsispindi auklėtojų savaitės veiklos apmąstymuose. Šiais duomenimis auklėtoja remiasi, planuodama ugdymo procesą, individualizuodama veiklą, keldama ugdymo tikslus, numatydama darbo metodus ir savo kompetencijų tobulinimo sritis.

Siekiant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų dermės, ikimokyklinio ugdymo pedagogas perduoda vaiko pasiekimų aplanką priešmokyklinio ugdymo pedagogui.

Vaikų kultūrą laikome svarbiausia įstaigos kultūros dalimi, todėl džiaugiamės vaikų darbeliais, rengdami vaikų kūrybos parodas, taip pat ir personalines. Gabiausiems vaikams nuolat sudarome galimybes pasirodyti mieste rengiamuose dailės, muzikos, teatro, žodinės kūrybos festivaliuose, konkursuose, parodose. Apdovanojimai, padėkos už dalyvavimą šiuose renginiuose eksponuojami įstaigos talentų lentoje. Nuotraukos ir videomedžiaga saugoma įstaigos metraštyje.

Vaikų pasiekimų tyrimai yra konfidencialūs, apie juos žino tyrime dalyvavę grupės auklėtojos, specialistai, vaiko tėvai. Apibendrinta vaikų pasiekimų vertinimo medžiaga aptariama metodinės tarybos posėdžiuose spalio ir birželio mėn. Metodinės tarybos nutarimu vaikų pasiekimų vertinimo sistema gali būti tobulinama, vertinimo kriterijai keičiami ar papildomi.

 

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinis ugdymas yra privalomas.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2016 M. LIEPOS 22 D. Nr. V-674 ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2013 M. LAPKRIČIO 21 D. ĮSAKYMO NR. V-1106 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

                                                 parsisiųsti Adobe Reader PDF format

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2018 M VASARIO 5 D. ĮSAKYMAS Nr. V-100 DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2013 M. LAPKRIČIO 21 D. ĮSAKYMO NR. V-1106 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

                                      Parsisiųsti MS Word formatu

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą (2014). Visus priešmokyklinį ugdymą reglamentuojančius teisės aktus galite rasti Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje www.smm.lt skiltyje Ugdymas/ Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. 

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa(3)

Visi vaikai, kuriems kalendoriniais metais sueina 6 m., turi būti ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Tėvų pageidavimu, priešmokyklinio ugdymo programa gali būti taikoma vaikams, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 5 metai. Kviečiame susipažinti su šios tvarkos aprašu.

 Brandumo mokyklai vertinimas 2018

 

Priešmokyklinėje grupėje įgyvendinama tarptautinė programa „Zipio draugai“, kurios tikslas – padėti 5-7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, netektį, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, prisitaikyti prie naujų aplinkybių, kreiptis paramos ir ją priimti, padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis, bet ir patiems netapti priekabiautojais.

Specialistų nuomone, programa „Zipio draugai“ yra išskirtinė kitų prevencinių programų tarpe. Visos priešmokyklinio ugdymo pedagogės turi tinkamą pasirengimą ir kvalifikaciją darbui su šia programa.


Daugiau apie programą „Zipio draugai“

 
PROJEKTAI. ŠALIES IR MIESTO RENGINIAI. PASIEKIMAI
 • 2018 m. neformaliojo ugdymo mokytoja kūno kultūrai R.Burneikienė ir auklėtoja J.Lingevičė parengė ugdytinius Lietuvos Mažųjų Žaidynėms. 
 • 2017-2018 m. socialinė pedagogė S.Laurikaitienė ir "Lašiukų" gr. auklėtoja D.Grinienė vykdė ilgalaikį socialinių įgūdžių ugdymo projektą „Atpažįstu emocijas ir mokausi jas reikšti“.
 • 2010-2019 m. lopšelis-darželis "Vilnelė" dalyvauja tarptautinėje socialinių įgūdžių ugdymo programoje "Zipio draugai".
 • 2016, 2017 ir 2018 m. direktoriaus pavaduotoja ugdymui L.Vadopalienė ir auklėtoja E.Burbienė suorganizavo tradicine tapusią Kauno ikimokyklinių įstaigų Vaikų konferenciją „Kuriu gimtinei“, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo dienai pažymėti.
 • 2016-2017 m. visuomenės sveikatos specialistė S.Šiaulytė-Masaitienė ir socialinė pedagogė S.Laurikaitienė vykdo "Žuvyčių" ir "Šaltinėlio" grupių projektą „Vaikų saugios gyvensenos įgūdžių ugdymas plėtojant įstaigos ir šeimos partnerystę“. 
 • 2016-2017 m. socialinė pedagogė S.Laurikaitienė ir "Lašiukų" gr. auklėtoja D.Grinienė vykdė ilgalaikį socialinių įgūdžių ugdymo projektą „Mes kartu ir mums smagu“.
 • 2016 m. muzikos pedagogė Giedrė Motiejūnienė parengė ugdytinius respublikiniam Muzikos festivaliui „Pabiručių fiesta“. 
 • 2016 m. neformaliojo ugdymo mokytoja kūno kultūrai R.Burneikienė su ugdytiniais dalyvavo Kauno ikimokyklinių įstaigų projekte „TAG – REGBIS 2016“. 
 • 2016 m. ugdytiniai dalyvavo respublikiniame dailės plenere „Piešiu meilės juostą mamai“.
 • 2016 m. muzikos pedagogė Giedrė Motiejūnienė parengė ugdytinius Kauno ikimokyklinukų chorų festivaliui „Smuiko raktelis“ Kauno menininkų namuose, ikimokyklinukų choro koncertui „Iš visos širdies“  Kauno Tautos namuose.
 • 2016 m. muzikos pedagogė Giedrė Motiejūnienė parengė ugdytinę Ainę respublikiniam mažųjų talentų konkursui „Viru viru košę“.
 • 2014-2016 m. auklėtoja Loreta Šlekonienė inicijavo ir organizavo Vilijampolės mikrorajono ikimokyklinių įstaigų projektą "Atrandu, kuriu, dalinuosi".
 • 2015 m. auklėtoja Edita Burbienė parengė auklėtinę Ievą Stanevičiūtę Kauno ikimokyklinių įstaigų ugdytinių žodinės kūrybos konkursui, skirtam Lietuvos valstybės atkūrimo dienai.
 • 2015 m. Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Diana Grinienė kartu su ugdytiniais pastatė spektaklį "Čipolinas" Kauno ikimokyklinių įstaigų renginių ciklui "Teatro dienelės vaikų darželiuose". 
 • 2015 m. muzikos pedagogė Giedrė Motiejūnienė parengė ugdytinius muzikos festivaliui "Po angelo sparnu", skirtam šeimos dienai. 
 • 2014 m. priešmokyklinės grupės vaikai dalyvavo Kauno ikimokyklinių įstaigų projekte "Augu su krepšiniu", kurį organizavo A.Sabonio krepšinio centras.
 • 2014 m. penkių grupių ugdytiniai dalyvavo Šančių lopšelio-darželio inicijuotame projekte "Draugystės kilimas".2014-2015 m. socialinė pedagogė Sandra Laurikaitienė ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė Diana Grinienė vykdė priešmokyklinės grupės bendruomenės projektą "Kai aš mažas buvau".
 • 2014-2015 m. auklėtoja Loreta Šlekonienė inicijavo ir su trijų grupių bendruomenėmis įgyvendino projektą "Medžių kalba". 
 • 2014 m. muzikos mokytoja Giedrė Motiejūnienė parengė dvi ugdytines Lietuvos mažųjų talentų konkursusi "Jievaro tiltas".
 • 2014 m. kūno kultūros mokytoja Renata Bezykornova parengė ugdytinius Lietuvos ikimokyklinukų sporto renginiui "Mažųjų olimpiada", kurį organizavo VŠĮ "Sveikatos Ambasada". Ugdytiniai pateko į antrąjį turą ir dalyvavo varžybose "Kėdainiuose".
 • 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014 m. m. kūno kultūros pedagogė Renata Bezykornova su ugdytiniais dalyvavo Kauno ikimokyklinių įstaigų sporto projekte "Renkuosi, nes žinau".
 • 2013-2017 m. logopedė Vilija Misevičiūtė ir kūno kultūros pedagogė Renata Bezykornova suorganizavo ilgalaikį  lopšelių-darželių "Rasytė", "Židinėlis" ir "Vilnelė"  projektą specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams "Judu ir kalbu".
 • 2013 m. kūno kultūros pedagogė Renata Bezykornova surengė lopšelių-darželių "Pušaitė", "Linelis", "Židinėlis" ir "Vilnelė" ledo ritulio turnyrą, kuriame mūsų ugdytiniai iškovojo aukso medalius.
 • 2013 m. direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lijana Vadopalienė ir socialinė pedagogė Sandra Laurikaitienė inicijavo Kauno ikimokyklinių įstaigų socialinį projektą "Noriu būti sveikas ir saugus", kuriame dalyvavo 97 pedagogai iš 23 ikimokyklinių įstaigų. Buvo pagaminti 58 plakatai keliaujančiai plakatų parodai, kuri eksponuojama įstaigose – projekto dalyvėse iki 2014 m. gegužės mėn.
 • 2013 m. įstaiga surengė tradicinio renginių ciklo "Teatro dienelės vaikų darželiuose" renginį, kuriame vaidino mokyklos-darželio "Rūtelė", lopšelių-darželių "Vilnelė" ir "Pagrandukas" ugdytiniai.
 • 2013 m. auklėtojos Loreta Šlekonienė, Diana Grinienė ir Edita Burbienė dalyvavo Lietuvos edukologijos universiteto projekto "Savireguliacijos įgūdžių vystymas žaidybinėje veikloje" moksliniame tyrime, kurio tikslas - stiprinti vaikų savireguliacijos įgūdžius per pagrindinę vaiko veiklą – žaidimą.
 • 2013 m. auklėtoja Diana Grinienė su ugdytiniais dalyvavo Kauno m. ,,Šančių“ l/d  EKO projekte ,,Vandens mozaika”.    
 • 2013-2014 m.m. auklėtojos Diana Grinienė ir Edita Burbienė su socialine pedagoge Sandra Laurikaitiene įgyvendino socialinių įgūdžių ugdymo projektą "Aš ir kiti".
 • 2013-2014 m. pedagogų komanda (direktoriaus pavaduotoja Lijana Vadopalienė, muzikos mokytoja Giedrė Motiejūnienė, auklėtoja Diana Grinienė) inicijavo ir organizavo Lietuvos ikimokyklinių įstaigų projektą "Pasakos ir muzikos draugystė". Projekte dalyvavo 22-jų šalies ikimokyklinių įstaigų ugdytiniai.