STRATEGINIAI TIKSLAI  2016-2018 M.
 
1. Patobulinti vertinimo ir įsivertinimo išvadų panaudojimą, planuojant ir tobulinant įstaigos veiklą, įtraukiant bendruomenę į įstaigos valdymą.
2. Patobulinti materialinių ir finansinių išteklių valdymą, sukuriant efektyvią ir saugią lauko ugdymo(si) aplinką.
3. Patobulinti pedagogų kompetencijas planuoti ugdymo turinį bei diegti informacines technologijas vaikų ugdymo(si) procese.
 

ĮSTAIGOS TIKSLAI  2017 M.
 
1 tikslas – sukurti efektyvią įstaigos veiklos įsivertinimo sistemą, padidinti bendruomenės dalyvavimą priimant sprendimus dėl ugdymo ir įstaigos valdymo.
2 tikslas – atnaujinti lauko erdves vaikų užimtumo ir ugdymo(si) įvairovės didinimui, funkcionaliai išnaudojant teritoriją.  
3 tikslas – pagerinti individualių vaikų ugdymo(si) poreikių tenkinimą, sukuriant grupių auklėtojų ir kitų pedagogų (neformaliojo ugdymo, menų, socialinio pedagogo) veiklos planavimo sistemą.
4 tikslas – pagerinti ugdymo procesą bei tėvų švietimą, efektyviau naudojant IKT, skleidžiant patirtį įstaigoje ir mieste.