LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VILNELĖ" TARYBA
 
Pirmininkas: Eglė Žilinskienė
Sekretorius: Jūratė Pajaujienė
Nariai:   Loreta Ječienė
             Greta Sipavičienė
              Ignas Žitkus
             Saulius Sliesoriūnas
             Arūnas Linkevičius
             Virginija Vorobjovienė
             Rūta Godelė
             Rūta Banienė
             Gintarė Janušonienė
 
TARYBOS SUSIRINKIMŲ NUTARIMAI 2017 M.

2017- 02- 06 Nr. 1    Parsisiųsti MS Word formatu

 

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkas: direktorė Virginija Vorobjovienė

Nariai: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lijana Vadopalienė

            logopedė Vilija Misevičiūtė

            socialinė pedagogė Sandra Laurikaitienė

            auklėtoja Loreta Šlekonienė